අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

31
ජන2019
සංචාරක වශයෙන් වැදගත් ස්ථාන.

සංචාරක වශයෙන් වැදගත් ස්ථාන.

චන්දන ග්‍රාමය හෙවත් හදගිරිය චන්දන ග්‍රාමය හෙවත්...

08
නොවැ2018
ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවය

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවය

වැලිගෙපොල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශිය රාජ්‍ය විශ්‍රාමිකයන්ගේ සංගමය...

09
සැප්2018

Monthly Events

Division committee day will be held on...

03
සැප්2018
DS Progress

DS Progress

Scroll To Top