පාසලේ නම පාසල් ලිපිනය පාසල් වර්ගය සිසුන් සංඛ්‍යාව ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
පිරිමි ගැහැනු
මුත්තෙට්ටුපොල විද්‍යාලය මුත්තෙට්ටුපොල,පල්ලෙබැද්ද 1 89 79 13
ර/හටංගල විද්‍යාලය හටංගල,බලංගොඩ ද්විතියික 90 98 20
ර/බල/වැලි/ගල්පාය විද්‍යාලය ගල්පාය,පල්ලෙබැද්ද 2 184 211 22
ශ්‍රී වජිරවංශ මහ විද්‍යාලය
වජිරවංශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
අම්බැවි,පල්ලෙබැද්ද පලාත් 354

70
340

67
45

3
ර/මහඕමාර විද්‍යාලය මහඕමාර,රංවල,ගොඩකවෙල   81 150 28
ර/රංවල විද්‍යාලය රංවල,ගොඩකවෙල පලාත් 77 67 14
ර/උඩරංවල විද්‍යාලය  උඩරංවල,ගොඩකවෙල 121 114 17
ර/ධම්මසේන විද්‍යාලය  මැදගංඹය,වැලිගෙපොල 3 29 18 6
ර/වෙළගෙපොල විද්‍යාලය  වෙළගෙපොල,රංවල 2 96 92 19
ර/උඩරංවල විද්‍යාලය  උඩරංවල,ගොඩකවෙල        
ර/වළගම්බා ම. විද්‍යාලය  වැලිගෙපොල,බලංගොඩ 1AD 250 270 40
ර/සෝමාදේවි ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 3 210 207 20
ර/කොන්ගස්තැන්න විද්‍යාලය  කෝන්ගස්තැන්න, දිවීතියික 387 341 37
ර/පනාන දෙමළ විද්‍යාලය  පනානවත්ත,ඉළුක්කුඹුර,ඕපනායක   20 12 8
ර/ඉළුක්කුඹුර විද්‍යාලය  ඉළුක්කුඹුර,ඕපනායක        
ර/ශ්‍රී විමලවංශ විද්‍යාලය  පනාන,වැලිගෙපොල   84 62 18
ර/පරගහමඩිත්ත විද්‍යාලය පරගහමඩිත්ත,ඕපනායක පලාත් 28 31 11
ර/පින්නගල විද්‍යාලය  පින්නගල,අකරැල්ල පලාත් 4 7 4
ර/වීරසේකර විද්‍යාලය  පොල්මුර,වැලිගෙපොල 2 64 59 19
           
ර/යටිපස්ගමුව විද්‍යාලය යටිපස්ගමුව,වැලිගෙපොලකොට්ටිමුල්වල,වැලිගෙපොල   16 18 5
ර/ඌරාවල විද්‍යාලය    65 62 15
         
ර/හදගිරිය විද්‍යාලය  හදගිරිය,බලංගොඩ කනිශ්ට 41 35 13

News & Events

08
Nov2018
ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවය

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවය

වැලිගෙපොල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශිය රාජ්‍ය විශ්‍රාමිකයන්ගේ සංගමය...

Scroll To Top