පාසලේ නම පාසල් ලිපිනය පාසල් වර්ගය සිසුන් සංඛ්‍යාව ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
පිරිමි ගැහැනු
මුත්තෙට්ටුපොල විද්‍යාලය මුත්තෙට්ටුපොල,පල්ලෙබැද්ද 1 89 79 13
ර/හටංගල විද්‍යාලය හටංගල,බලංගොඩ ද්විතියික 90 98 20
ර/බල/වැලි/ගල්පාය විද්‍යාලය ගල්පාය,පල්ලෙබැද්ද 2 184 211 22
ශ්‍රී වජිරවංශ මහ විද්‍යාලය
වජිරවංශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
අම්බැවි,පල්ලෙබැද්ද පලාත් 354

70
340

67
45

3
ර/මහඕමාර විද්‍යාලය මහඕමාර,රංවල,ගොඩකවෙල   81 150 28
ර/රංවල විද්‍යාලය රංවල,ගොඩකවෙල පලාත් 77 67 14
ර/උඩරංවල විද්‍යාලය  උඩරංවල,ගොඩකවෙල 121 114 17
ර/ධම්මසේන විද්‍යාලය  මැදගංඹය,වැලිගෙපොල 3 29 18 6
ර/වෙළගෙපොල විද්‍යාලය  වෙළගෙපොල,රංවල 2 96 92 19
ර/උඩරංවල විද්‍යාලය  උඩරංවල,ගොඩකවෙල        
ර/වළගම්බා ම. විද්‍යාලය  වැලිගෙපොල,බලංගොඩ 1AD 250 270 40
ර/සෝමාදේවි ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 3 210 207 20
ර/කොන්ගස්තැන්න විද්‍යාලය  කෝන්ගස්තැන්න, දිවීතියික 387 341 37
ර/පනාන දෙමළ විද්‍යාලය  පනානවත්ත,ඉළුක්කුඹුර,ඕපනායක   20 12 8
ර/ඉළුක්කුඹුර විද්‍යාලය  ඉළුක්කුඹුර,ඕපනායක        
ර/ශ්‍රී විමලවංශ විද්‍යාලය  පනාන,වැලිගෙපොල   84 62 18
ර/පරගහමඩිත්ත විද්‍යාලය පරගහමඩිත්ත,ඕපනායක පලාත් 28 31 11
ර/පින්නගල විද්‍යාලය  පින්නගල,අකරැල්ල පලාත් 4 7 4
ර/වීරසේකර විද්‍යාලය  පොල්මුර,වැලිගෙපොල 2 64 59 19
           
ර/යටිපස්ගමුව විද්‍යාලය යටිපස්ගමුව,වැලිගෙපොලකොට්ටිමුල්වල,වැලිගෙපොල   16 18 5
ර/ඌරාවල විද්‍යාලය    65 62 15
         
ර/හදගිරිය විද්‍යාලය  හදගිරිය,බලංගොඩ කනිශ්ට 41 35 13

News & Events

08
Nov2018
ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවය

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවය

වැලිගෙපොල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශිය රාජ්‍ය විශ්‍රාමිකයන්ගේ සංගමය...

09
Sep2018

Monthly Events

Division committee day will be held on...

Scroll To Top