ටෙන්ඩර් දැන්වීමයි

 

2020 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ  පහත ඉදිකිරිම්  කටයුතු සඳහා මිළ ගණන් කැඳවනු ලැබේ. මිල ගණන් කැඳවිම ප්‍රාදේශිය මට්ටමේ ඉදිකිරිම් කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය යටතේ සිදු කරනු ලැබේ.

කොන්ත්‍රාත් අංකය

වැඩ විෂය

ග්‍රාමනිළධාරි වසම

ඇස්තමේන්තු ගත වැඩ  වටිනාකම රු.

WEDS/PLD/DV/5/OMDP/02/02/2020

වැලිගෙපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිල නිවස අලුත් වැඩියා කිරීම

බෝපිටිගොඩ

1,267,442.08

 

WEDS/PLD/DV/5/OMDP/02/03/2020

වැලිගෙපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ ශාඛා කාර්යාලය නවීකරණ කටයුතු  සදහා

බෝපිටිගොඩ

263,583.92

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කොන්ත්‍රාත් කරුවන්හට හා අදාල සමිති  සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරිමට අදාල ලංසු ලේඛන 2020.10.12 දින සිට 2020.10.23දින දක්වා සතියේ වැඩ කරන දිනවල පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා ප්‍රාදේශිය  ලේකම් කාර්යාලයේ සැළසුම් අංශයෙන් ලබාගත හැක.

ඵක් අයෙකුට/කොන්ත්‍රාත් ආයතනයකට වැඩ විෂයන් ඕනෑම සංඛ්‍යවකට අදාල ලංසු ලේඛන ලබා ගත හැකිය. සමිතිය විසින් තමන්ට අදාල විෂය හා බල  ප්‍රාදේශයන්ට අදාල  වැඩ විෂයන් සඳහා  පමණක් ලංසු ලේඛන ලබා ගත යුතුය.

රු: 500,000.00 ට වැඩි ව්‍යපෘතියක් සදහා ඵක් ලංසුවකට රුපියල් 500.00 ක්ද,  රු: 500,000.00  ට අඩු  ව්‍යපෘති සදහා ඵක්   ලංසුවකට රු: 250.00 ක් ද ආපසු නොගෙවන ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ. ඵය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ මුදල් අයකැමි වෙත ගෙවා ලදුපතක්  ලබා ගෙන  ලංසු ලේඛනනිකුත් කරන නිළධාරියා  වෙත ඉදිරිපත් කිරිමේන් පසු අදාල ලේඛන ලබා ගත හැකිය.

 සම්පුර්ණ කරන ලද ලංසු ලේඛනය 2020.10.26  දින.ප.ව. 11.30 ට හෝ ඊට ප්‍රථම ලැබෙන සේ පහත ලිපිනයට ඵවිය යුතුය.

ප්‍රාදේශි ලේකම්/ සභාපති,

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල ප්‍රසම්පාදන මණ්ඩලය,

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය

වැලිගෙපොල

ලංසු ලේඛන ලියා පදංචි තැපෑලෙන් ඵවීම, අතින් ගෙනවිත් භාරදිම හෝ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ගිණුම්අංශයේ තබා ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට ගෙනවිත් බහාලීම කළ හැක.

2020.10.26දින/පෙ.ව. 11.30ට ලංසු බාර ගැනිම අවසන් කළ විගසම ලංසු විවෘත කිරිම සිදු කරන අතර, ඵම අවස්ථාවට ලංසුකරුට හෝ ඔහුගේ බලයලත්  නියෝජිතයෙකුට සහභාගි විය හැක.

ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු සලකා බලනු නොලැබේ.

ඵක් අයෙකුට/ ඵක් ආයතනයකට ඕනෑම  විෂය ප්‍රමාණයකට ලංසු ඉදිරිපත් කළ හැකි වුවද, කොන්ත්‍රාත් ප්‍රධාන සිදු කරනුයේ ඵ්ඵ් අයගේ/ ආයතනවල ලියාපදිංචි මුල්‍ය සීමාවන්ට යටත්වය. තෝරා ගනු ලබන ලංසුකරුවන් වෙත ලියා පදිංචි තෑපෑලෙන් ඵ් බව දන්වා සිටින අතර, නියම කරනු ලබන දිනට පෙර  ගිවිසුමකට ඵළඹ ගිවිසුම් ප්‍රකාරව අදාල කාල සිමාව තුල අදාල ඉදිකිරිම් සාර්ථකව නිම කළ යුතුය.

ලංසු පිළිගැනිම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරිම සහ ටෙන්ඩර් සම්බන්ධව අවසන් තීරණ ගැනීමේ බලය ප්‍රසම්පාදන මණ්ඩලය සතුවේ. ලංසු ලේඛන ලබා ගැනීම  පිලිබඳව වැඩි විස්තර  දුරකතන අංක 045-2227193 මඟින්  සහකාර අධ්‍යක්ෂ( ක්‍රම සම්පාදන) ජී. අසිත කේ ආරියරත්න මහතා  ඇමතීමෙන් ලබාගත හැකිය.

ප්‍රාදේශිය ලේකම්/ සභාපති,

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල ප්‍රසම්පාදන මණ්ඩලය,

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය

වැලිගෙපොල.

2020 ඔක්තොම්බර් මස12වන දින දීය.

වැඩි විස්තර සදහා අපගේ නිල වෙබ් අඩෙවිය වෙත පිවිසෙන්න - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

News & Events

12
Oct2020

ටෙන්ඩර් දැන්වීමයි 2020

ටෙන්ඩර් දැන්වීමයි   2020 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන...

17
Aug2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන-2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන-2020 රැකියා...

Scroll To Top