වැලිගෙපොල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශිය රාජ්‍ය විශ්‍රාමිකයන්ගේ සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබු මෙවර පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් දරු දැරියන් සඳහා අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමිමේ උත්සවය 2018.11.08 වන දින වැලිගෙපොල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලිය ශ්‍රවනාගාරයේදි උත්සවාකාරයෙන් පවත්වන ලදි.

1       6

 

12      4

    

  • Division committee day will be held on last friday once a month
  • Agriculturel committee will be held on first tuesday once a month
  • Dengu prevential committe will be held on once a month

වැලිගෙපොල සමෘද්ධි බොජුන්හල ආරම්භ කිරිම.

සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ණය ආධාර යටතේ වස විසෙන් තොර ප්‍රනිත ආහාර ලබා ගැනිමට වැලිගෙපොල සමෘද්ධි බොජුන්හල වැලිගෙපොල පාසල් මාවතේ විවෘතව පවති.

   Picture1

Picture2

69 වන ජාතික නිදහස් දිනය සමරමින් ලේ දන්දිමේ වැඩසටහන

Picture3

වැලිගෙපොල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ ගැඹිණි මව්වරුන් සඳහා පවත්වන සායන දිනවල කොලකැඳ ලබාදිම

555

 සමෘද්ධි හරිත  උයන වැඩසටහන

 ර/බල/හටංගල මහ විදුහල් භූමිය පැලසිටුවීමේ උත්සවය

777

ර/බල/රංවල විදුහල් භූමියේ පැලසිටුවීම

888

999

ජාත්‍යන්තර දිළිදුකම පිටුදැකීමේ දිනය - ඔක්තෝම්බර් 17

මත් නිවාරණ යොවුන් සංචිතය පුහුණු කිරීම හා ග්‍රාමීය කමිටු පිහිටුවීම

11

22

                                                                                                                                                 

News & Events

08
Nov2018
ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවය

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවය

වැලිගෙපොල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශිය රාජ්‍ය විශ්‍රාමිකයන්ගේ සංගමය...

Scroll To Top