1.1 හැඳුනුම්පත පළමු වරට ලබා ගැනීමේදී ඉදිරිපත් කල යුතු ලේඛන

 • උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපත
 • උප්පැන්න සහතිකය නොමැති අවස්ථාවල අනුමාන වයස් සහතිකය/හිස් ප්‍රතිඵල ලේඛණය/කේන්දර කොපිය/ හා දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතිකය/උපන්දිනය සනාථ කර ලබා ගත් දිවුරුම් ප්‍රකාශය සමඟ ඡන්ද හිමියකු වශයෙන් ලියාපදිංචිව සිටින නමුත් උප්පැන්න සහතිකය නොමැතිවීම මත හැඳුනුම්පතක් ලබාගැනීමට නොහැකිව සිටින තැනැත්තකු හැඳුනුම්පතක් ඉල්ලා සිටීමේදී කල යුතු ප්‍රකාශය.
 • ICAO ප්‍රමිතියට ලබාගත් ඡායාරූප 03ක්(මි.මි 35xමි.මී 45)
  • වයස අවු.15 සිට 16 දක්වා ගාස්තුව රු.100.00 වේ.එය ග්‍රාම නිලධාරී වෙත ගෙවා ඔබට ලැබෙන පොදු 172 කුවිතාන්සිය අයදුම්පතෙහි 05 වන පිටුවේ ඉහල හිස් කොටුවේ ඇලවිය යුතුය.

1:2 ඔබගේ හැඳුනුම්පත සංශෝධනය කල යුතු ද ?

  • උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපත
  • උප්පැන්න සහතිකය නොමැති අවස්ථාවල අනුමාන වයස් සහතිකය/හිස් ප්‍රතිඵල ලේඛණය/කේන්දර කොපිය/ හා දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතිකය/උපන්දිනය සනාථ කර ලබා ගත් දිවුරුම් ප්‍රකාශය සමඟ ඡන්ද හිමියකු වශයෙන් ලියාපදිංචිව සිටින නමුත් උප්පැන්න සහතිකය නොමැතිවීම මත හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීමට නොහැකිව සිටින තැනැත්තකු හැඳුනුම්පතක් ඉල්ලා සිටීමේදී කල යුතු ප්‍රකාශය.
  • ICAO ප්‍රමිතියට ලබාගත් ඡායාරූප 03ක්(මි.මී 35xමි.මී 45)
  • ජාතික හැඳුනුම්පත සංශෝධනය කර අනුපිටපතක් ලබාගැනීමේ ගාස්තුව රු.250.00 වේ.එය ග්‍රාම නිලධාරී වෙත ගෙවා ඔබට ලැබෙන පොදු 172 කුවිතාන්සිය අයදුම්පතෙහි 05 වන පිටුවේ ඉහල හිස් කොටුවේ ඇලවිය යුතුය.
  • පැරණි හැඳුනුම්පත
  • රු.45/- වටිනා මුද්දර ඇලවු ලිපිනය නොලියු කහ පැහැති දිග ලියුම්  කවරයක්.(එක්දින සේවය සඳහා අවශ්‍ය නොවේ)
  • 1.3 නැතිවූ හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලේඛන
  • උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපත
  • උප්පැන්න සහතිකය නොමැති අවස්ථාවල අනුමාන වයස් සහතිකය/හිස් ප්‍රතිඵල ලේඛණය/කේන්දර කොපිය/ හා දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතිකය/උපන්දිනය සනාථ කර ලබා ගත් දිවුරුම් ප්‍රකාශය සමඟ ඡන්ද හිමියකුවශයෙන් ලියාපදිංචිව සිටින නමුත් උප්පැන්න සහතිකය නොමැතිවීම මත හැඳුනුම්පතක් ලබාගැනීමට නොහැකිව සිටින තැනැත්තකු හැඳුනුම්පතක් ඉල්ලා සිටීමේදී කල යුතු ප්‍රකාශය.
  • නැතිවූ හැඳුනුම්පත් අංකය සනාථ කිරීමට ලියවිල්ලක් හෝ කලින් ලබාගත් බවට වන ප්‍රකාශය
  • ICAO ප්‍රමිතියට ලබාගත් ඡායාරූප 03ක්(මි.මී 35xමි.මී 45)

1.4 ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීම .

 • අරමුණ - ඉල්ලුම්කරුගේ ආදායම සහතික කිරීම.
 • අවශ්‍ය සුදුසුකම් /අදාළත්වය - පිලිගත හැකි ආදායම් උපයන මාර්ගයක් තිබීම.
 • අවශ්‍ය ලිපිලේඛන - ග්‍රාම නිලධාරීගේ නිර්දේශය සහිත ඉල්ලීමේ ලිපිය

                                                   ආදායම සනාථ කිරීමට අදාල ලේඛන

        ක්‍රියාවලිය

 • ග්‍රාම නිලධාරීගේ නිර්දේශය සහිත ඉල්ලීම් ලිපිය හා ආදායම සනාථ කිරීමට අදාල ලිපිලේඛන ලබා ගැනීම.
 • ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපි ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම.
 • එක් වර්ෂයක ආදායම රු.100,000/- දක්වා වූ සහතික ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ වාර්තා මත , ප්‍රාදේශීය ලේකම් /සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්/පරිපාලන නිලධාරි අනුමතිය ලබා ගැනීම.
 • එක් වර්ෂයක ආදායම රු.100,001/- සිට රු.300,000/-   දක්වා ආදායම් සහතික ග්‍රාම නිලධාරී                       වාර්තා මත ප්‍රාදේශීය ලේකම්/සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් අනුමත කිරීම.
 • එක් වර්ෂයක ආදායම රු.300,001/- වැඩි ආදායම් වාර්තා ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තා මත ප්‍රාදේශීය           ලේකම් අනුමත කිරීම.
 • වාර්ෂික ආදායමෙන් 1.27% බැගින් ගාස්තුව අයකොට කුවිතාන්සිය ලබාදීම.
 • ආදායම් සහතිකය ලිවීම.
 • ආදායම් සහතිකය ප්‍රාදේශීය ලේකම්/සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ අත්සනට ඉදිරිපත් කිරීම (ගොනුව හා ආදායම් සහතිකය නිකුත් කිරීමේ ලේඛනය සමග)
 • ආදායම් සහතිකය නිකුත් කිරීම.

1.5 වටිනාකම් සහතික නිකුත් කිරීම.

 

 • අරමුණ - පුද්ගලයෙකු ඉදිරිපත් කරන නිශ්චල වත්කමක වටිනාකම සහතික කිරීම.
 • අවශ්‍ය සුදුසකම්/අදාළත්වය             - ඉල්ලුම්කරු සතුව නිරවුල් නිශ්චල දේපලක් අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල තිබීම
 • අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන -

                                                   වටිනාකම් සහතිකය ඉල්ලීම සම්බන්ධ ඉල්ලුම්පත්‍රය

                                                   වටිනාකම් සහතිකය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන අදාළ සියළු ලිපි ලේඛන‍

                                                   ග්‍රාම නිලධාරී නිර්දේශය සහිත වාර්තාව

                                                   වටිනාකම් සහතිකය ඉල්ලුම් කරන දේපල පිලිබද ඔප්පුව

                                                   පිඹුරුපත

                                                   ඉල්ලුම්කරන දිනට මාසයක් නොඉක්මවූ පත්ඉරු

                                                   නීතිඥවරයෙකු හෝ නොතාරිස්වරයෙකු විසින් නිකුත් කරන ඉඩමේ අයිතිය සනාථ කරන හිමිකම් වාර්තාව.                

ක්‍රියාවලිය-                                                    

වටිනාකම් සහතිකය ඉල්ලීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය. අදාල ලිපි ලේඛන සහ ග්‍රාම නිලධාරීගේ නිර්දේශය ලබා ගැනීම.

 • අදාළ ලිපි ලේඛනවල නිවැරදිතාවය පරීක්ෂා කිරීම.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
 • අනුමැතිය තිබේ නම් තක්සේරු වටිනාකම අනුව 1.27% බැගින් බලපත්‍ර ගාස්තු මුදලක් අයර ගැනීම.
 • නියමිත ගාස්තු ගෙවා ලබාගත් කුවිතාන්සි ලබා ගැනීම.
 • වටිනාකම් සහතිකය ලිවීම.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ අත්සනට ඉදිරිපත් කිරීම.
 • වටිනාකම් සහතිකය නිකුත් කිරීම.
 • ලේඛණ ගොනුගත කිරීම.

 

 

1.6 තනි හෝ හවුල් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම.

 • අරමුණ - ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම.
 • අවශ්‍ය සුදුසුකම්/අදාළත්වය - කොට්ඨාශය තුල ක්‍රියාත්මක වන නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාරක් තිබීම.
 • තාක්ෂනික පදනමක් අවශ්‍ය වන ව්‍යාපාරවලදී අදාළ සුදුසුකම් සපුරා තිබීම.
 • අවශ්‍ය ලිපිලේඛන
 • ඉල්ලීමේ ලිපිය/නියමිත ඉලලුම්පත්‍රය.
 • ග්‍රාම නිලධාරීගේ වාර්තාව.
 • සුදුසකම් සනාථ කරන ලියවිලි-

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වාර්තාව(ආහාර සම්බන්ධ ව්‍යාපාර සදහා)

පරිසර නිලධාරී වාර්තාව(පරිසර බලපෑම් ඇති ව්‍යාපාර සදහා)

ඔෂධවේදී සහතිකය(ඖෂධ සම්බන්ධ ව්‍යාපාර සදහා)

අධ්‍යාපන ආයතන සදහා අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සනාථ කරන ලියවිලි.

ආරක්ෂක සේවය සදහා පොලිස් වාර්තාව.

ඒ ඒ ව්‍යාපාරික කටයුතු වල ස්වභාවය අනුව විශේෂ අවසර (රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව,ගුවන් විදුලි සංස්ථාව,සුරාබදු කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව,ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතනවල අවසරය.)

ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන භූමියේ අයිතිය සනාථ කරන ලියවිලි

( ඔප්පු පිටපත/වෙනත් අයකුට අයත් නම් කැමැත්ත ප්‍රකාශිත ලිපිය/ දිවුරුම් ප්‍රකාශය/)

ක්‍රියාවලිය-                

 • අයදුම්කරු විසින් සම්පූර්ණ කරන ඉල්ලුම්පත්‍රය භාර ගැනීම.
 • ඉල්ලුම්පත්‍රය ලේඛනයේ ඇතුලත්කර ඒ සදහා අංකයක් නිකුත් කිරීම.
 • ග්‍රාම නිලධාරීගේ නිර්දේශය සහිතව වාර්තාව ලබා ගැනීම.
 • ඉහත වාර්තාවට අමතරව වාපාරයේ ස්වභාවය පදනම් කරගෙන පහත සදහන් නිලධාරීන්ගේන් වාර්තා ලබා ගැනීම-
 • සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී

            පරිසර නිලධාරී

            ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරී

           අදාළ පරිදි වෙනත් වාර්තා.

 • ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීම සදහා නිර්දේශය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
 • අදාළ ගාස්තු හා ප්‍රමාද ගාස්තු අය කිරීම.
 • ලියාපදිංචි අංකය සහිතව අදාළ සහතිකය පිටපත් 04 කින් යතුරු ලියන කර ලියාපදිංචි කිරීමේ ලේඛනයද සමග සහතිකය ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ අත්සනට යොමු කිරීම.
 • ඉල්ලුම්කරු වෙත මුල් පිටපත නිකුත් කිරීම. පිටපත් අදාළ ආයතන වෙත යැවීම.
 • ලිපි ලේන ගොනුගත කිරීම.

           

1.7 තක්සේරු වාර්තා නිකුත් කිරීම.

අරමුණ - යම් පුද්ගලයෙකු සතු නිශ්චල දේපලක වටිනාකම තයවුරු කිරීම.

අවශ්‍ය සුදුසුකම්/අදාළත්වය - අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල පිහිටා ඇති යම් පුද්ගලයෙකු සතුව නිරවුල් නිශ්චල දේපලක් තිබීම.

                                                එම දේපල සදහා තක්සේරු වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස යම් නිලධාරියෙක්

                                                සේවය කරන ආයතන විසින් කරනු බන ඉල්ලීම.

අවශ්‍ය ලිපිලේඛන - එම දේපල සදහා තක්සේරු වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස යම් නිලධාරියෙක්

                                                සේවය කරන ආයතනය විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීම.

                                                   දේපල අයිතිකරුගේ එකගතාවය දැක්වෙන ලිපිය.

                                                   නිශ්චල දේපල සම්බන්ධව අදාළ ග්‍රාම නිලධාරී විසින් සපයනු ලබන

                                                   තක්සේරු වාර්තාව.

                                                   එම දේපල පිළිබද ඔප්පුව.

                                                   නීතිඥවරයෙකු හෝ නොතාරිස්වරයෙකු විසින් නිකුත් කරන ඉඩමේ

                                                   අයිතිය සනාථ කරන හිමිකම් වාර්තාව.

                                                   පිඹුර.

                                                   ඉල්ලුම් කරන දිනට මාසයක් නොඉක්මවූ පත්ඉරු.

 

 ක්‍රියාවලිය-    

 • රජයේ ආයතනයකින් නොමිලේ තක්සේරු වාර්තාව ඉල්ලීමේ ලිපිය ලැබීම.
 • ග්‍රාම නිලධාරීගෙන් නිර්දේශ සහිත තක්සේරු වාර්තාවක් ලබා ගැනීම.
 • ඉඩම් අයිතිය සනාථ කරන ඉඩමේ ඔප්පුව,හිමිකම් වාර්තාව,පිඹුර හා පත්ඉරු ලබා ගැනීම.
 • ලියවිලි වල නිවැරදිතාවය පරීක්ෂා කිරීම.
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්/ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
 • වටිනාකම් සනාථ කර තක්සේරු වාර්තාවක් නිකුත් කිරීම.
 • ලිපි ලේඛන ගොනුගත කිරීම.

News & Events

08
Nov2018
ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවය

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවය

වැලිගෙපොල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශිය රාජ්‍ය විශ්‍රාමිකයන්ගේ සංගමය...

Scroll To Top