වැලිගෙපොල සමෘද්ධි බොජුන්හල ආරම්භ කිරිම.

සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ණය ආධාර යටතේ වස විසෙන් තොර ප්‍රනිත ආහාර ලබා ගැනිමට වැලිගෙපොල සමෘද්ධි බොජුන්හල වැලිගෙපොල පාසල් මාවතේ විවෘතව පවති.

   Picture1

Picture2

69 වන ජාතික නිදහස් දිනය සමරමින් ලේ දන්දිමේ වැඩසටහන

Picture3

වැලිගෙපොල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ ගැඹිණි මව්වරුන් සඳහා පවත්වන සායන දිනවල කොලකැඳ ලබාදිම

555

 සමෘද්ධි හරිත  උයන වැඩසටහන

 ර/බල/හටංගල මහ විදුහල් භූමිය පැලසිටුවීමේ උත්සවය

777

ර/බල/රංවල විදුහල් භූමියේ පැලසිටුවීම

888

999

ජාත්‍යන්තර දිළිදුකම පිටුදැකීමේ දිනය - ඔක්තෝම්බර් 17

මත් නිවාරණ යොවුන් සංචිතය පුහුණු කිරීම හා ග්‍රාමීය කමිටු පිහිටුවීම

11

22

                                                                                                                                                 

News & Events

12
Oct2020

ටෙන්ඩර් දැන්වීමයි 2020

ටෙන්ඩර් දැන්වීමයි   2020 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන...

17
Aug2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන-2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන-2020 රැකියා...

Scroll To Top