දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය මගින් ලබා දෙන සේවාවන්

 1.  උප්පැන්න / විවාහ / මරණ සහතිකවල සහතික පිටපත් ලබා දීම
 2.  කල් ගිය උපත් ලියාපදිංචි කිරීම
 3.  උප්පැන්න / විවාහ(උඩරට) / මරණ සහතික සංශෝධනය කිරීම
 4.  කල් ගිය මරණ ලියාපදිංචි කිරීම
 5.  විවාහ ලියාපදිංචි කිරිම
 6.  උඩරට විවාහ දික්කසාද අයදුම්පත්‍ර මත කටයුතු කිරීම

1) උප්පැන්න / විවාහ / මරණ සහතික පිටපත් ලබා ගැනිමට සඳහා අයකරන ගාස්තු ප්‍රමාණයන්

 අදාල සහතිකයේ ලියාපදිංචි අංකය හා ලියාපදිංචි කල දිනය ලබා දෙන්නේ නම් එක් පිටපතකට     රු : 100.00

 අදාල සහතිකයේ ලියාපදිංචි අංකය හා ලියාපදිංචි කල දිනය ලබා නොදෙන්නේ නම් පලමු පිටපතට රු : 200.00 ක් හා වැඩි වන සෑම පිටපතකටම රු : 100.00 බැගින්

2) 24 වගන්තිය යටතේ කල් ගතවු උපතක් ලියාපදිංචි කිරිම

ඕපනායක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුල උපතක් සිදුව මාස 3කට වඩා කල් ගත වුවද එය ලියාපදිංචි කරවාගෙන නොමැති නම් පහත සඳහන් ලියකියවිලි සම්පූර්ණ කර අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ටාර් වෙත ඉදිරිපත් කර එම උපත ලියාපදිංචි කරවාගත හැකිය.

 1.  ඉල්ලීම් ලිපිය
 2.  සම්පූර්ණ කරන ලද අදාළ අයදුම්පත (මෙම කාර්යාලයේ හෝ වෙනත් ඕනෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය මගින් අයදුම්පත ලබාගත හැකිය)
 3. උපත ලියා පදිංචි වී නොමැති බවට හිස් ප්‍රතිඵල ලේඛනය
 4.  ළමයාගේ දෙමාපියන්ගේ විවාහ සහතිකය
 5.  අදාල ළමයාට වැඩිමහල් හා බාල දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික
 6.  උපන් ස්ථානය පිළිබඳ ලිඛිත සාක්ෂි (රෝහල් උපත් වාර්තාව / ග්‍රාම නිළධාරීඋපත් වාර්තාව / වතු උපත් වාර්තාව)
 7.  සෞඛ්‍ය වර්ධන සටහන
 8.  පාසල් ඇතුලත් කිරීමේ ලේඛනය / ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශකය
 9.  උපන් දිනය සහතික කළහැකි වෙනත් ලියවිලි
 10.  ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාව
 11.  මව්පියන්ගේ උප්පැන්න හා පුද්ගල හැඳුනුම්පත්
 12.  උපන් දිනය දන්නා බව ප්‍රකාශ කරන වගකිව යුතු දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්.

( ඉහත සියලුම සහතිකවල මුල් පිටපත් හා සහතික කල පිටපත් සමග)

ප්‍රකාශ පත්‍ර ගාස්තුව රු. 50.00

3.1) 27 වගන්තිය යටතේ නම වෙනස් කිරීම

වයස අවු. 07 ට අඩු දරුවෙකුගේ

01.ඉල්ලීම් ලිපිය

02.සම්පූර්ණ කරන ලද අදාළ අයදුම්පත (මෙම කාර්යාලයේ හෝ වෙනත් ඕනෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය මගින් අයදුම්පත ලබාගත හැකිය)

03.අදාල උප්පැන්න සහතිකය

04.ඉල්ලුම්කරුගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශය

05.දරුවාගේ මව්පියන්ගේ විවාහ සහතිකය

( ඉහත සියලුම සහතිකවල මුල් පිටපත් හා සහතික කල පිටපත් සමග)

වයස අවු. 07ත් 21ත් අතර අයෙකුගේ

ඉහත දක්වා ඇති ලිපි ලේඛන වලට අමතරව

01.ග්‍රාම නිලධාරී නිර්දේශය

02.යෝජිත නම භාවිතාකර ඇති බවට පිළිගත හැකි ලිඛිත සාක්ෂි

 • පාසල් ඇතුලත් කිරීමේ ලේඛනය / ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශකය
 • බැංකු පොත්
 • අධ්‍යාපන සහතික
 • ඔප්පු
 • දැනටමත් ඡන්දය හිමි අයෙකුනම් ඡන්ද නාම ලේඛනයේ උදෘතයක්
 • වෙනත් ලිඛිත සාක්ෂි

( ඉහත සියලුම සහතිකවල මුල් පිටපත් හා සහතික කල පිටපත් සමග)

ප්‍රකාශ පත්‍ර ගාස්තුව රු.  50.00

වයස අවු. 21 ට වැඩි අයෙකුගේ

 1.  ඉල්ලීම් ලිපිය
 2.  සම්පූර්ණ කරන ලද අදාළ අයදුම්පත (මෙම කාර්යාලයේ හෝ වෙනත් ඕනෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය මගින් අයදුම්පත ලබාගත හැකිය)
 3. අදාල උප්පැන්න සහතිකය
 4. දිවුරුම් ප්‍රකාශය
 5. ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාව
 6. පුවත්පත් දැන්විම
 7. ඡන්ද නාම ලේඛනයේ උදෘතයක්
 8. ජාතික හැඳුනුම්පත
 9. වසරකට වඩා වැඩි කාලයක් යෝජිත නම භාවිතා කළ බව තහවුරු කලහැකි ලිඛිත සාක්ෂි
 • පාසල් ඇතුලත් කිරීමේ ලේඛනය / ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශකය
 • විවාහ සහතිකය
 • දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික
 • බැංකු පොත්
 • විදුලි බිල්පත්‍ර, ජල බිල්පත්‍ර
 • ඔප්පු
 • අධ්‍යාපන සහතික
 • වෙනත් ලිඛිත සාක්ෂි

( ඉහත සියලුම සහතිකවල මුල් පිටපත් හා සහතික කල පිටපත් සමග)

ප්‍රකාශ පත්‍ර ගාස්තුව රු. 50.00

3.2) 27(ආ) වගන්තිය යටතේ පියාගේ තොරතුරු වෙනස් කිරීම

(4.6.7 තීරයන්)

 1. ඉල්ලීම් ලිපිය
 2. සම්පූර්ණ කරන ලද අදාළ අයදුම්පත (මෙම කාර්යාලයේ හෝ වෙනත් ඕනෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් ......කාර්යාලයක රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය මගින් අයදුම්පත ලබාගත හැකිය)
 3. අදාල උප්පැන්න සහතිකය
 4. පියාගේ උප්පැන්න සහතිකය (අත්‍යවශ්‍ය වේ)
 5. පියාගේ ජාතික හැදුනුම්පතේ පිටපතක්
 6. පියාගේ නමට ග්‍රාම නිළධාරී සහතිකය
 7. දිවුරුම් ප්‍රකාශය
 8. දෙමාපියන්ගේ විවාහ සහතිකය

( ඉහත සියලුම සහතිකවල මුල් පිටපත් හා සහතික කල පිටපත් සමග)

ප්‍රකාශ පත්‍ර ගාස්තුව රු. 50.00

3.3) 52(1) මවගේ තොරතුරු වෙනස් කිරීම

 01.ඉල්ලීම් ලිපිය

02.සම්පූර්ණ කරන ලද අදාළ අයදුම්පත (මෙම කාර්යාලයේ හෝ වෙනත් ඕනෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය මගින් අයදුම්පත ලබාගත හැකිය)

03.අදාල උප්පැන්න සහතිකය

04.මවගේ උප්පැන්න සහතිකය

05.රෝහල් උපත් වාර්තාව

06.මවගේ ජාතික හැදුනුමිපතේ පිටපතක්

07.ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය

08.දිවුරුම් ප්‍රකාශය

( ඉහත සියලුම සහතිකවල මුල් පිටපත් හා සහතික කල පිටපත් සමග)

ප්‍රකාශ පත්‍ර ගාස්තුව රු. 50.00

3.4) විවාහ(උඩරට) / මරණ සහතික වල සංශෝධනය කිරීම

විවාහ(උඩරට) සහතික හා මරණ සහතික වල ලියාපදිංචි කිරීමේදී සිදුවී ඇති දෝෂයන් සංශෝධනය කිරීම සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය විමසා උපදෙස් ලබාගන්නා ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටී.

4) 36 වගන්තිය යටතේ කල් ගතවු මරණයක් ලියාපදිංචි කිරිම

 1. ඉල්ලීම් ලිපිය
 2. අදාළ අයදුම්පත (මෙම කාර්යාලයේ හෝ වෙනත් ඕනෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක .රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය මගින් ලබාගත හැකිය)
 1. 3. රෝහල් මරණ වාර්තාව/ ග්‍රාම නිලධාරී මරණ  වාර්තාව /වතු මරණ  වාර්තාව
 1. දිවුරුම් ප්‍රකාශය
 2. ග්‍රාම නිළධාරී වාර්තාව
 3. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන්නා හා මරණයට පත්වූ තැනැත්තා අතර සම්බන්ධතාවය තහවුරු කරන සාක්ෂි
 4. මරණයට භාණ්ඩ ලබාගත් විස්තර බිල්පත් ආදිය
 5. මරණ දැන්වීම් (පුවත්පත් හෝ ප්‍රදර්ශනයට සකස් කරන ලද)
 6. ආගමික කටයුතු කළ බවට අදාල ලිපි
 7. මරණාධාර ලබාගත් බවට සාක්ෂි සටහන්

    11.අවමංගල්‍යයට සහභාගි වූ ප්‍රභූවරුන්ගෙන් අසල්වාසින්ගෙන් ලබාගත් ලිපි

( ඉහත සියලුම සහතිකවල මුල් පිටපත් හා සහතික කල පිටපත් සමග)

ප්‍රකාශ පත්‍ර ගාස්තුව රු. 50.00

5) විවාහ ලියාපදිංචි කිරිම සඳහා අයකරන ගාස්තු ප්‍රමාණයන්

 • විවාහ දැන්වීමක් භාරදීම සඳහා - රු.200/=
 • දැන්වීම් භාර දී දින 14 ක් ගතවී ඇති විට කාර්යාලයේදී විවාහයක් සිදුකිරීම සදහා - රු. 750/=
 • දැන්වීම් භාර දී දින 14 ක් ගතවී නොමැති විට කාර්යාලයේදී විවාහයක් සිදුකිරීම සදහා - රු.950/=
 • දැන්වීම් භාර දී දින 14 ක් ගතවී ඇති විට කාර්යාලයෙන් පිටත දී විවාහයක් සිදුකිරීම සදහා - රු.800/=
 • දැන්වීම් භාර දී දින 14 ක් ගතවී නොමැති විට කාර්යාලයෙන් පිටත දී විවාහයක් සිදුකිරීම සදහා - රු. 1000/=

 

6) උඩරට විවාහ දික්කසාද අයදුම්පත්‍ර මත කටයුතු කිරීම

පහත කරුණු එකක් හෝ කිහිපයක් හෝ මත උඩරට විවාහයක් දික්කසාද කිරීම සඳහා අයදුම් කල හැකිය

(අ) විවාහයෙන් පසු භාර්යාව අනාචාරයේ හැසිරීම

(ආ) පුරුෂයා අනාචාරයේ හැසිරීම හා ඔහුගේ ව්‍යාභිචාරය නැතහොත් අති කෲර තාවය

(ඉ) භාර්යාව විසින් අවුරුදු දෙකක් නොකඩවා සම්පූර්ණ ලෙස පුරුෂයා අත්හැර දැමීම

(ඊ) පුරුෂයා විසින් අවුරුදු දෙකක් නොකඩවා සම්පූර්ණ ලෙස භාර්යාව අත්හැර දැමීම

(උ) දෙදෙනාටම ප්‍රීතිමත් ලෙස එක්ව ජීවත් වන්නට නොහැකිවීම (අවුරුද්දක කාලසීමාවක් සංවාසයෙන් හා නිවෙසින් ආහාර ගැනීමෙන් තොර වී සිටීම මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක වන්නේය)

News & Events

08
Nov2018
ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවය

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවය

වැලිගෙපොල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශිය රාජ්‍ය විශ්‍රාමිකයන්ගේ සංගමය...

Scroll To Top